Skip to main content

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών ενός (1) Κοινωνικού Λειτουργού ή ενός (1) Ψυχολόγου


31 Μαρτίου 2023

Η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Ηλείας και με διακριτό τίτλο «Παρεμβάσεις» έχοντας υπ’ όψιν :

α. το άρθρο 61 του Ν. 3459/2006 όπως διατηρήθηκε σε ισχύ μετά την τροποποίηση του Ν.4139/2013,

β. το άρθρο 784 ΑΚ,

γ. το άρθρο 2Β της Προγραμματικής Σύμβασης 2021-2027 μεταξύ του Κέντρου Πρόληψης - ΟΚΑΝΑ,

δ. το άρθρο 2, 4 και 12 του καταστατικού του «Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας», με τον διακριτικό τίτλο «Παρεμβάσεις»,

ε. Την υπ/αρ. ΠΡΑΞΗ 1/02.03.2023 (θέμα υπ΄αριθ. 4) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου

προτίθεται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη, έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό ή έναν (1) Ψυχολόγο την υλοποίηση προγραμμάτων πρόληψης των εξαρτήσεων και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, για (12) μήνες, με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Πρόκειται για απασχόληση κατά προσέγγιση έξι ωρών ημερησίως (πρωινές ή/και απογευματινές ώρες ανάλογα του προγραμματισμού των δράσεων) και τις εργάσιμες μέρες.

Δικαιούχοι συμμετοχής στην πρόσκληση θα είναι φυσικά πρόσωπα, πτυχιούχοι Π.Ε. ή Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας ή Π.Ε Ψυχολογίας

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Πτυχίο Π.Ε. / Τ.Ε. Κοινωνικής Εργασίας και Διοίκησης
 • Πτυχίο Π.Ε. Ψυχολογίας
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση Η/Υ

Επιθυμητά προσόντα:

 • Επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία σε σχετικούς χώρους εργασίας στο Δημόσιο, ή στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, στους ΟΤΑ ή σε προγράμματα Δήμων ή στον Ιδιωτικό Τομέα.
 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών
 • Εκπαίδευση στην δυναμική και τη διεργασία ομάδας
 • Εκπαιδεύσεις σεμιναριακού τύπου μακράς διάρκειας σε θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων ή θεραπείας από αναγνωρισμένους φορείς του εσωτερικού ή εξωτερικού.
 • Εκπαίδευση (ολοκληρωμένη ή σε εξέλιξη) σε κάποια ψυχοθεραπευτική μέθοδο από αναγνωρισμένο φορέα του εσωτερικού ή του εξωτερικού

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ -ΥΠΟΒΟΛΗ

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν είτε αυτοπροσώπως είτε ταχυδρομικά εντός σφραγισμένου φακέλου στην Διεύθυνση: Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Ηλείας «Παρεμβάσεις», Ελ. Βενιζέλου 29, Αμαλιάδα, ΤΚ 27200, με την ένδειξη «Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσιών Κοινωνικού Λειτουργού ή Ψυχολόγου στο Κέντρο Πρόληψης Π.Ε Ηλείας «Παρεμβάσεις» τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. 1)    Αίτηση με τα στοιχεία επικοινωνίας του υποψηφίου και πλήρη περιγραφή των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών. To έντυπο της αίτησης οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθευτούν από τα γραφεία του Κέντρου Πρόληψης ή κατεβάστε το αρχείο πατώντας εδώ.

  Η αίτηση αυτή υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερόμενου περί α) της ορθής και αληθούς αναγραφής των στοιχείων αυτής και των αναγραφόμενων στο βιογραφικό σημείωμα, β) της αποδοχής της συνεργασίας με το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Ηλείας «Παρεμβάσεις» δια σύμβασης έργου με την δυνατότητα έκδοσης δελτίου παροχής υπηρεσιών, γ) της ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας και δ) ότι τα υποβληθέντα έγγραφα είναι γνήσια και η ανακρίβεια των δηλωμένων στοιχείων επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

  Η υποβληθείσα αίτηση υπέχει επίσης θέση έγγραφης συναίνεσης του συμμετέχοντα για την επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και με μοναδικό σκοπό την επιλογή του υποψηφίου ως εξωτερικού συνεργάτη του Κέντρου Πρόληψης. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής τυχόν σχετικό αρχείο ή έγγραφο καταστρέφεται.
 2. Βιογραφικό σημείωμα με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής ή εθελοντικής δράσης του υποψηφίου ή όποιες άλλες πληροφορίες κρίνει απαραίτητες
 3. Τίτλο σπουδών
 4. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 5. Πιστοποιητικό Γνώσης της αγγλικής γλώσσας
 6. Πιστοποιητικό γνώσης Η/Υ
 7. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 8. Αντίγραφο ποινικού μητρώου
 9. Κάθε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει την ύπαρξη των προσόντων (π.χ. βεβαιώσεις εργασίας, βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων) και ενισχύει την υποψηφιότητά του

Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά θα πρέπει να συνοδεύονται από την επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Επιπλέον οι τίτλοι σπουδών του εξωτερικού πρέπει να συνοδεύονται από πράξη ή βεβαίωση του οικείου οργάνου, με την οποία αναγνωρίζονται ως ισότιμοι προς τους απονεμόμενους τίτλους από τα ιδρύματα της ημεδαπής.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές στο Κέντρο Πρόληψης μαζί με τα ανωτέρω απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Δευτέρα 3/4/2023 καθημερινά 09:00-14:00 με καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 3/5/2023 και ώρα 14:00. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

Οι αιτήσεις θ’ αξιολογηθούν από τριμελή επιτροπή που έχει οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης. Όσοι πληρούν τα τυπικά προσόντα (που αποδεικνύονται με την προσκόμιση των κατάλληλων δικαιολογητικών) θα κληθούν σε προσωπική συνέντευξη ενώπιον της τριμελούς επιτροπής. Η κατάταξη των υποψηφίων θα γίνει λαμβάνοντας υπόψη τα τυπικά και επιθυμητά προσόντα, την επιστημονική κατάρτιση, την επαγγελματική ή εθελοντική δράση και την προσωπικότητα των υποψηφίων. Η ανωτέρω επιτροπή μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων των υποψηφίων, των δικαιολογητικών τους και της προσωπικής τους συνέντευξης, θα ανακοινώσει τον πίνακα κατάταξης των υποψηφίων ο οποίος θα αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα του Κέντρου και θ’ αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση καθενός από τους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός 10 ημερών από την ανάρτηση του πίνακα. Μετά την εξέταση των τυχόν ενστάσεων και την οριστικοποίηση του πίνακα αξιολόγησης η τριμελής επιτροπή θα υποβάλλει στο Δ.Σ. σχετική εισήγηση και η επιλογή του υποψηφίου θα επικυρωθεί από το Δ.Σ. του Κέντρου Πρόληψης με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση στα τηλ. του Κέντρου 2622029710, καθημερινά 09:00- 14:00.

Ο Πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης

των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε Ηλείας «Παρεμβάσεις»

Βασίλειος Γιαννόπουλος

Αντιπεριφερειάρχης Ηλείας

 

 

 

Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών, ΟΚΑΝΑ